DT3kWYSvc4vMwP3aqGKaRq8MDVRHt87Uf7
Balance (BRIC)
469598.97952373